COSI 2015 - 2016: Kazakhstan

>> Онлайн сауалнама үшін мұнда басыңыз. <<

>> Нажмите здесь для перехода к онлайн анкете. <<

>> Click here for the online questionnaire. <<


Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

Физикалық даму қоғам денсаулығы мен әлеуметтік саулықтың маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Физикалық даму көптеген факторларға байланысты және тұқым қуалауға ғана емес, сонымен қатар ағзаға ортаның әсері де байланысты. Балалардың физикалық даму жағдайын көрсететін жетекші көрсеткіштер дененің ұзындығы мен салмағы. Факторлар қатарының, соның ішінде генетикалық, баланың өмір салты факторларының әсерінен артық дене салмағы, семіздік, жеткіліксіз дене салмағы секілді физикалық даму көрсеткіштерінде өзгеріс болуы мүмкін.

Балалардың артық дене салмағы мен семіздігі көп мемлекеттерде асқынып отырған денсаулық сақтау саласының қауіпті мәселесі және Қазақстанда үрей тудыруда.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) Еуропалық өңірлік бюросы ДДҰ-ның Еуропалық өңірлеріндегі бірқатар елдерде балалардың физикалық дамуына стандартталған бақылау жүйесін ("European initiative on supervision of the physical development of children") құрды. Жүйе осы халық тобында көрсеткіштердің таралуы туралы дұрыс түсінікті қалыптастыру, ДДҰ-ның Еуропалық өңірлік шеңберінде елдер арасында көрсеткіштер жүргізу, отбасы, мектеп, қоғам деңгейінде салауатты өмір салтына ықпал ететін дұрыс тамақтану, дене белсенділігін арттыру, ортаны дамыту бойынша профилактикалық сектораралық шараларды әзірлеу үшін 6-9 жастағы оқушы балалар арасында физикалық дамуды сипаттау бойынша үдерісті үнемі өлшеп отырады.

Мәліметтерді жинаудың 13 ел қатысқан бірінші кезеңі 2007/2008 оқу жылында өтті.

Зерттеудің 17 ел қатысқан екінші кезеңі 2009/2010 оқу жылында өтті.

Үшінші кезең 21 ел арасында 2012/2013 жылы өтті. Төртінші кезең 2015-2016 оқу жылында іске асырылады және 31 елдін, соның ішінде осы зерттеуге қосылған Қазақстан Республикасының қатысуы жспарлануда. Қазақстан Республикасында зерттеуді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығы өткізеді (www.hls.kz).

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

Физическое развитие является одним из важных показателей здоровья и социального благополучия общества. Физическое развитие зависит от большого количества факторов и зависит не только от наследственной предрасположенности, но и от влияния на организм факторов среды. Ведущие показатели, отражающие состояние физического развития детей это длина и масса тела.
Под влиянием ряда факторов, включая генетические, факторы образа жизни ребенка могут возникнуть изменения в показателях физического развития, такие как избыточная масса тела, ожирение, недостаточная масса тела.
Избыточная масса тела и ожирение у детей является серьезной проблемой здравоохранения, которая все более обостряется во многих странах и приобретает тревожные тенденции в Казахстане. Европейское региональное бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) создало стандартизированную систему мониторинга за физическим развитием детей ("European initiative on supervision of the physical development of children") в ряде стран Европейского региона ВОЗ. Система регулярно измеряет тенденции по характеристикам физического развития среди детей младшего школьного возраста в возрасте 6-9 лет для того, чтобы сформировать правильное понимание о распространенности показателей этой группе населения, провести сравнения между странами в рамках Европейского региона ВОЗ и разрабатывать профилактические межсекторальные мероприятия по здоровому питанию, повышению физической активности, развитию среды, способствующей здоровому образу жизни на уровне семьи, школы, сообщества. Первый раунд сбора данных прошел в 2007/2008 учебном году, в котором участвовало 13 стран.

Второй раунд исследования проходил в 2009/2010 учебном году-17 стран участниц.

Третий раунд проводился в 2012/2013гг среди 21 страны.

Четвертый раунд сбора данных осуществляется в 2015-2016 учебном году—планируется участие 31 страны, в том числе, Республики Казахстан, которая присоединилась к данному исследованию.

В Республике Казахстан исследование проводится Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (www.hls.kz).